દશાબ્દી મહોત્સવ નિમિતે અખંડ ધૂનનો પ્રારંભ – તરવડા ગુરુકુલ