ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી સ્નેહમિલન (રાજકોટ ગુરુકુલ)

Untitled-1

 

 

 

વર્ષ  ૧૯૮૬, ૧૯૮૭, ૧૯૮૮

 

G_R_5680

 

 

 

 

 

વર્ષ ૧૯૮૯, ૧૯૯૦, ૧૯૯૧ 

 

G_R_5904

 

 

 

 

 

વર્ષ ૧૯૯૯, ૨૦૦૦, ૨૦૦૧

 

G_R_5918

 

 

 

 

 

વર્ષ ૨૦૦૨, ૨૦૦૩, ૨૦૦૪, ૨૦૦૫

 

G_R_5971

 

 

 

 

 

વર્ષ ૨૦૦૬, ૨૦૦૭, ૨૦૦૮