વચનામૃત દ્વિશતાબ્દી ઉદ્ઘોષણા મહોત્સવ (સુરત ગુરુકુલ)