શ્રી ભક્તિનંદન ઘનશ્યામ મહારાજ અભિષેક તથા સુવર્ણ સિંહાસન ઉદ્ઘાટન