ગુરુકુલ રાજકોટ ભૂતપૂર્વ વિદ્યાથી સ્નેહમિલન ૧૯૯૫ થી ૧૯૯૮